Sklep SIGMATEQ POLSKA

 1. Ustalenia wstępne

 

1.Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki korzystania z usług w sklepie internetowym www.sklep.bariery-drogowe.pl, oraz innych serwisach świadczonych przez firmę Sigmateq Polska, ul. Ostatnia 49, 60-102 Poznań,  wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorców CIEDG z dnia 23.03.2015 NIP 644 222 42 25 zwany w dalszej części Sprzedawcą.

 

2. Dane Osobowe, oznacza  dane osobowe w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.

 

3. Login, oznacza indywidualny identyfikator Użytkownika.

 

4. Użytkownik, oznacza osobę pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych która dokonała rejestracji  w , osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca zdolności prawnej lecz mogąca zaciągać zobowiązania w imieniu własnym i nabywać prawa na własną rzecz która dokonała rejestracji w  Systemie

 

5. Sklep (OPERATOR), oznacza firmę Sigmateq Polska, ul. Ostatnia 49, 60-102 Poznań  wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorców CIEDG z dnia 23.03.2015r.  NIP 644 222 42 25

6.  Towar oznacza rzecz lub prawo będące przedmiotem wystawionym w www.sklep.bariery-drogowe.pl

8. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Sklepu.

9. Niniejszy Regulamin zawiera wszelkie informacje wymagane Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).

10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji w Serwisie, w szczególności w trakcie korzystania z usług Operatora podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa Serwisu.

11. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących Konsumentom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.

 

2. Ogólne warunki korzystania z Serwisu

1. Korzystanie  wymaga akceptacji Regulaminu oraz utworzenia bezpłatnego konta Użytkownika.

2. Procedura rejestracyjna będzie ukończona po otrzymaniu zwrotnej wiadomości e-mail na adres Użytkownika podany w procesie rejestracji na formularzu rejestracyjnym.

3. Rejestracja Użytkownika i utworzenia konta umożliwia Użytkownikowi na dostęp do treści jego Zamówienia.

 

4.Przedmiotem świadczenia usług przez sklep internetowy jest umowa kupna/sprzedaży pomiędzy Klientem a właścicielem Sklepu, zwanym daje Sprzedawcą.

 

5. Klient oraz Osoba korzystająca ze sklepu internetowego www.sklep.bariery-drogowe.pl akceptuje warunki niniejszego Regulaminu, a także Polityki Prywatności i zobowiązuje się przestrzegać określonych w nich zasad.

 

6. Rejestracja/założenie konta w sklepie internetowym jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Administratora Sklepu danych osobowych w celach realizacji świadczonych przez Sklep usług, w celach marketingowych oraz otrzymywania informacji handlowych pochodzących ze Sklepu www.sklep.bariery-drogowe.pl.pl

 

7. Sprzedawca oświadcza, iż towary / produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Oferowane w sklepie internetowym towary posiadają gwarancję producenta oraz większość wyprodukowanych towarów posiada deklaracje właściwości użytkowych oraz karty techniczne

 

8.Gwarancja Producenta obejmuje wady fabryczne oferowanych przez Sklep produktów. Gwarancja producenta nie obejmuje wad mechanicznych.

9. Realizacja zamówień odbywa się na terytorium Polski, w zakładzie produkcyjnym Sprzedawcy

10. Informacje handlowe zawarte na stronach Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu KC, lecz są zaproszeniem do zapoznania się z ofertą Sprzedawcy.

11. Ceny Towarów na stronach produktowych Sklepu podane są w cenach netto. Ceny w Koszyku i podsumowaniu podane są w cenach netto. Wszystkie ceny podane są narodowej PLN.

Ceny brutto zawierają podatek VAT.

12. Ceny towarów nie obejmują kosztów dostawy. Koszt dostawy uzależniony jest od rodzaju towaru, ilości oraz wagi. Koszt dostawy widoczny jest w Koszyku, Podsumowaniu zamówienia oraz na podstronach sklepu prowadzących do zakończenia procesu zakupu. Koszt dostawy zamówionych / zamawianych towarów dotyczą terytorium Polski. Przy wysyłkach zagranicznych koszt dostawy ustalany jest indywidualnie przez Sklep z Klientem. Klient przed dokonaniem zakupu akceptuje warunki i określony koszt dostawy.

13. Z uwagi nie niestandardowe gabaryty niektórych Towarów oferowanych w sklepie internetowym koszt dostawy ustalany jest indywidualnie. Po złożeniu zamówienia za pomocą sklepu internetowego obsługa sklepu kontaktuje się z Klientem oraz określa koszt dostawy. Po akceptacji kosztów dostawy zawierana jest Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług oferowanych przez Sklep jest dostęp przez Klienta do komputera, przeglądarki internetowej oraz do Internetu.

15. Czas realizacji zamówienia na dany Towar określony jest w jego opisie, tj. podstronie produktu, zaś całkowity czas realizacji zamówienia określony jest w potwierdzeniu zamówienia. Określony czas realizacji ma charakter orientacyjny i nie jest wiążący dla Sklepu. W sytuacji gdy czas realizacji mógłby się wydłużyć obsługa Sklepu skontaktuje się z Kupującym oraz poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by czas realizacji zamówienia realizowany był z określonym terminem realizacji podanym na stronie sklepu.

16. Sprzedawca oświadcza, iż zastrzega sobie prawo do:
a) zmian cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu
b) zmiany czasu realizacji towarów znajdujących się w ofercie sklepu
c) wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu
d) prowadzenia akcji promocyjnych na stronie sklepu
e) zmiany lub odwołania akcji promocyjnych prowadzonych na stronie sklepu

               

            3.Definicje

 

1. Sklep internetowy – zbiór stron/podstron www w domenie o nazwie www.sklep.bariery-drogowe.pl

 

2. Sigmateq Polska, ul. Ostatnia 49, 60-102 Poznań wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorców CIEDG z dnia 23.03.2015r.  NIP 644 222 42 25

 

3. Klient – osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, zawierająca umowę ze Sprzedawcą

 

4. Usługa – zakres usług elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego rozumianego jako narzędzie informatyczne umożliwiające zawarcie umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 

5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów i Produktów dostępnych w ofercie Sklepu, zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Umowa sprzedaży zawierana jest za pośrednictwem sklepu internetowego.

 

6. Towar / Produkt – produkt / towar / rzecz, którą Klient nabywa od Sprzedawcy po dokonaniu zakupu za pośrednictwem www.sklep.bariery-drogowe.pl

 

7. Konto Klienta – zbiór informacji zapisanych w narzędziu internetowym (zwanym Sklepem), w którym gromadzone są informacje o Kliencie tj. dane teleadresowe, dane kontaktowe, nazwa firmy i NIP, historia zamówień oraz płatności.  

 

8. Rejestracja – rejestracja w sklepie internetowym to usługa elektroniczna umożliwiająca założenie konta Klienta. Przez zarejestrowanie konta Klient oświadcza, że podane przez niego Dane Osobowe są prawdziwe i nie należą do osób trzecich oraz wyraża zgodę na ich upublicznienie w postaci Konta Klienta.

 

9. Logowanie – logowanie do Konta Klienta to usługa elektroniczna umożliwiająca zalogowanie się do utworzonego Konta Klienta. Logowanie do Konta Klienta wymaga podania określonego przy procesie rejestracji adresu email oraz hasła.

 

10. Zakup towaru / produktu – dobrowolne oświadczenie Klienta, który wyraża zgodę na zawarcie Umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu. Umowa sprzedaży zawarta za pośrednictwem sklepu określa rodzaj oraz ilość towaru, warunki i koszt dostawy, dostępne formy płatności, czas realizacji towarów określonych w umowie sprzedaży oraz dane Klienta potrzebne do realizacji umowy sprzedaży  (tj. imię i nazwisko, nazwa firmy i NIP (opcjonalnie), adres email, nr telefonu, adres dostawy).

 

11. Newsletter – to usługa elektroniczna za pomocą której możliwe jest otrzymywanie drogą mailową informacji o Towarach i produktach, nowościach oraz promocjach Sprzedawcy w ramach sklep internetowego.

 

                4. Metody płatności

Właściciel sklepu internetowego (Sprzedawca) umożliwia podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowy www.sklep.bariery-drogowe.pl następujące metody płatności:

1.  przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy

Dane do przelewu:

Sigmateq Polska Ul. Ostatnia 49 60-102 POZNAŃ

mBank Nr rachunku: 25 1140 2004 0000 3602 7632 9533

Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od daty otrzymania drogą mailową wiadomości potwierdzającej złożenie zamówienia. Wyżej wymieniona zapłata określa całkowity koszy zamówienia (produkty + dostawa). Złożenie zamówienia i dokonanie płatności przez Zamawiającego jest jednoznaczne z zawarciem umowy. Po dokonaniu płatności przez Zamawiającego za pośrednictwem wyżej wymienionych metod płatności i zaksięgowaniu się środków na koncie Sprzedawcy, zlecenie zostaje przekazane do realizacji. Sprzedawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w wyznaczonym terminie. O terminie realizacji zamówienia Zamawiający informowany jest przy składaniu zamówienia.
Na wszystkie Towary zakupione w Sklepie oraz dostawę Sprzedawca wystawia fakturę VAT. Faktura VAT wysyłana jest droga mailową pod wskazany w zamówieniu adres email.
W przypadku braku dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie.

                    5. Czas realizacji i dostawa

 1. 1. Realizacja zamówienia przez Sprzedawcę następuje według kolejności wpływu zamówienia i wybranej formy płatności.
  2. Czas realizacji zamówienia składa się z kilku etapów tj. przyjęciu zamówienia do realizacji, komplementacji, zapakowaniu oraz wydaniu towaru do dostawcy. Czas realizacji zamówienia na dany Towar określony jest w jego opisie, tj. podstronie produktu, zaś całkowity czas realizacji zamówienia określony jest w Podsumowaniu koszyka. Określony czas realizacji ma charakter orientacyjny i nie jest wiążący dla Sklepu.  Standardowe wyroby gotowe będące na magazynie – realizacja od 2-3 dni roboczych. Produkty wykonywane za zamówienie  – termin realizacji od 3 do 6 tygodni. W sytuacji gdy czas realizacji mógłby się wydłużyć obsługa Sklepu skontaktuje się z Kupującym oraz poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by czas realizacji zamówienia realizowany był z określonym terminem realizacji podanym na stronie sklepu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3.Dostawa towaru realizowana jest za pomocą firmy kurierskiej lub bezpośredniej spedycji. Wybór formy dostawy uzależniony jest od rodzaju towaru, ilości, wagi oraz gabarytu zamówienia.

Na podstawie ww. danych określany jest koszt dostawy widoczny na stronie sklepu lub w przypadku Towarów o dużych gabarytach koszt dostawy ustalany jest indywidualnie

 1. Zakupiony Towar zapakowany jest w sposób bezpieczny, tak by ograniczyć ryzyko uszkodzenia podczas transportu. Forma i rodzaj pakowania towaru uzależniona jest od rodzaju towaru, ilości, wagi oraz gabarytu zamówienia. Dostępne formy pakowania towaru to: paczka, paleta euro, paleta przemysłowa, paleta niestandardowa.
  5. Po dostawie Towaru Klient zobowiązany jest sprawdzić stan opakowania przesyłki. Jeśli zauważone zostaną uszkodzenia Klient zobowiązany jest do sporządzenia w obecności Kuriera protokołu ze szkody oraz poinformować o zaistniałej sytuacji obsługę Sklepu. W przypadku uszkodzenia przesyłki / towaru podczas transportu Klient nie powinien przyjmować przesyłki. Procedura obejmująca sporządzenie protokołu ze szkody ma na celu ustalenie przyczyn powstałej szkody. Po sporządzeniu protokołu ze szkody przesyłka powinna trafić do Sprzedawcy. Klient nie traci prawa do zgłoszenia reklamacji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  6. Sklep internetowy nie odpowiada za nieuzasadnioną odmowę przyjęcia przez dostawcę przesyłki jak również nieodebranie przesyłki z powodu nieobecności Klienta pod wskazanym przez Klienta adresie dostawy podczas wizyty Kuriera lub spedycji. Koszt zwrotu zamówienia do Sprzedawcy oraz ponowny koszt dostawy do Klienta ponosi Klient.
 2. Reklamacje
 3. 1. W przypadku niewykonania, nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy  lub otrzymania wadliwego towaru Klient ma prawo do złożenia Reklamacji.
  2. Reklamacje przyjmowane są za pośrednictwem adresu email: biuro@sigmateq.pl
  3. Wniosek reklamacyjny powinien zawierać informacje tj. dane Klienta, nazwę i adres firmy oraz NIP, adres email, nr telefonu, przedmiot reklamacji, okres czasu wystąpienia wady, okoliczności i uzasadnienie reklamacji.
  4. W ramach reklamacji Klient ma prawo do zwrotu lub wymiany towaru na nowy, naprawy towaru lub obniżenia ceny.
  5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia i uwzględnienia uzasadnionej reklamacji.
  6. Klient zobowiązuje się do wysłania wadliwego towaru pod adres wskazany przez Sprzedawcę. Towar należy odpowiednio i bezpiecznie zapakować zg. z pkt. 8 “Zwroty” i wysłać na wskazany przez Sprzedawcę adres
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty zgłoszenia Reklamacji. 
  8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego towaru, naprawy lub Klientowi zostanie zwrócona równowartość zakupionego towaru

(po wcześniejszych ustaleniach z Klientem).
9. Nieuzasadnione reklamacje lub uszkodzenie towaru z winy klienta skutkuje przeniesieniem kosztów reklamacji i kosztów transportu na Klienta.
10. Sprzedawca oświadcza, iż nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.
6. Zwroty
1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty przyjęcia Towaru przez Klienta.
2. Aby skorzystać z prawa od odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do poinformowania Sprzedawcy o chęci odstąpienia od umowy. W celu realizacji procesu odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do wypełniania formularza zwrotu (przesłanego przez Sprzedawcy). Po wypełnieniu formularza zwrotu Klient zobowiązany do jego przesłania na adres siedziby Sprzedawcy lub skan na adres email Sprzedawcy.
3. Klient, który złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy (wypełni formularz zwrotu) drogą pocztową lub mailową zostanie poinformowany przez Sprzedawcę  o jego przyjęciu. Sprzedawca poinformuje Klienta o przyjęciu formularza zwrotu droga mailową lub listownie na adres wskazany w formularzu zwrotu.
4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia przesłanego przez Klienta formularza zwrotu w terminie nie dłuższym niż 5 dni.
5. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy / rozpatrzenia oświadczenia przez Sprzedawcę.  Zwrot Towaru jest dokonywany na adres wskazany przez Sprzedawcę:
Sigmateq Polska Ul. Ostatnia 49 60-102 POZNAŃ

biuro@sigmateq.pl tel. 728 938 061
6. Zwrot Towaru przez Klienta następuje po uprzednim uzgodnieniu tego z obsługą Sklepu. Uzgodnienia z obsługą Sklepu co do zwrotu towaru mają charakter wyłącznie informacyjny.
7. Bezpośrednie koszta zwrotu Towaru ponosi Klient. Koszt zwrotu Towaru nie podlegają refundacji.
8. Klient zobowiązuje się odpowiednio zapakować zwracany Towar w sposób zabezpieczający go prze uszkodzeniami podczas transportu. Za bezpieczny sposób zapakowania towaru uważa się; w przypadku paczki – owinięcie towaru tekturą, taśmą oraz czarną folią stretch; w przypadku palety owinięcie towaru tekturą, taśmą oraz czarną folią stretch. Towar umieszczony na palecie powinien być trwale do niej przytwierdzony.
9. Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu otrzymanych płatności od Klienta, w tym kosztów dostawy w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych. Środki zostaną zwrócone  poprzez przelew bankowy na podane dane zawarte w formularzu zwrotu (nr konta i dane osobowe/firmowe).
10. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem środków do momentu otrzymania zwracanego przez Klienta Towaru. W przypadku zgodności zwracanego towaru z zamówieniem Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu środków.
11. W wyniku otrzymanie przez Sprzedawcę uszkodzonego towaru spowodowanego nienależytym zapakowaniem zwracanego przez Klienta towaru Sprzedawca zastrzega sobie prawo do indywidualnego rozpatrzenia warunków zwrotu środków do Klienta.
12. Zwrotom nie podlegają Towary wyprodukowane na indywidualne zamówienie Klienta.

 1. Operator świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  – Prowadzenie Konta Użytkownika;
  – Formularz kontaktowy;
                 – Newsletter;
                 – Zamieszczanie opinii;
                 – Informacja o towarach oferowanych przez Sprzedawców;
                 – Umożliwienie zakupu Towaru w ramach e-sklepu
                 – Zgłaszanie reklamacji
  12. Usługi nieodpłatne świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
  13.  Rezygnacja z w/w usług możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania z poszczególnych bądź wszystkich usług.
  14.  Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników w ramach korzystania z usług nieodpłatnych treści o charakterze bezprawnym, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej.
  15. Operator jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta i usług nieodpłatnych, w przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu. Zablokowanie dostępu do Konta i usług nieodpłatnych z przyczyn wskazanych powyżej trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta i usług nieodpłatnych. Operator powiadomi Użytkownika o zablokowaniu dostępu do Konta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

  7. Reklama
  1. Operator ma prawo wyświetlania reklam w Serwisie.
  2. Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) od Operatora lub innego podmiotu działającego w imieniu Operatora, na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestrowania się Użytkownika w Systemie.
  3. Operator nie odpowiada za treść reklam wyświetlanych w Systemie.

  6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  I POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Sklep.bariery-drogowe.pl  przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie sigmateq.pl.
  Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem.  Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony. Zawsze masz prawo do zmiany swoich danych lub usunięcia ich z naszej bazy. Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, proszę, nie odwiedzaj sklep.bariery-drogowe.pl , nie rejestruj się w naszym systemie i nie udostępniaj nam żadnych danych dotyczących Twojej osoby.

 1. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.
 2. Dane osobowe podawane podczas rejestracji są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane (dane dla administracji nie są publikowane, osoby odwiedzające stronę nie mają do nich dostępu). Serwis nie ma  możliwości zabezpieczenia Użytkownika  przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Użytkownikowi nieokreślonych informacji. W związku z czym dane te nie podlegają Polityce Prywatności

Użytkownik nie ma prawa do zamieszczania w formularzu rejestracji danych osobowych innych osób lub danych osobowych, które są nieprawdziwe.  
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu zakupowym organizowanym przez Operatora oraz zawarcia umowy, a odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia przez Operatora usług wymagających podania danych w Serwisie Internetowym i Systemie Płatności.
5. Administratorem danych osobowych Serwisu Internetowego jest Sigmateq Polska Ul. Ostatnia 49 60-102 POZNAŃ NIP 644 222 42 25
6. W stosunku do danych osobowych Użytkowników przekazywanych do Serwisu Internetowego sklep.bariery-drogowe.pl działa na podstawie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowym, w tym w szczególności na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000),
7. Dane osobowe podane przez Użytkownika będą przetwarzane przez Operatora w następujących celach:
•       w celu korzystania przez Użytkownika z usług Serwisu,
•       zawarcia i realizacji Umowy (świadczenie usług kupna/sprzedaży),
•       pośredniczenie w celu zawarcia lub realizacji umowy (świadczenia usług),
•       w celu wykonania obowiązku prawnego, jeżeli taki obowiązek zostanie nałożony na Operatora,
•       w celach analitycznych, np. w celu doboru usług do potrzeb Użytkowników; optymalizacji produktów i usług na podstawie zgłaszanych uwag, zainteresowania Użytkowników, logów technicznych aplikacji; w celu optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługowych, w tym reklamacji, co jest prawnie uzasadnionym interesem Operatora,
•       w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Operatora,
•       w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Operatora,
•       w celu badania satysfakcji Użytkowników i określania jakości usług Operatora, co jest jego prawnie uzasadnionym interesem,
•       w celu oferowania Użytkownikom bezpośrednio produktów i usług (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb Użytkowników z wykorzystaniem profilowania, co jest prawnie uzasadnionym interesem Operatora,
•       udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.
8. Operator przetwarza następujące kategorie danych:
•    podstawowe dane identyfikacyjne i dotyczące zamieszkania,
•    dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne,
•    elektroniczne dane identyfikacyjne i dane lokalizacyjne,
•    dane uzyskane dzięki korzystaniu z technologii,
•    nagrania dźwięku.
9. Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora są:
a)     zbierane w określonych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach (zasada minimalizowania ilości danych osobowych do treści niezbędnych),
b)     przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych,
c)      chronione za pomocą odpowiednich środków technicznych, fizycznych lub organizacyjnych przed niedozwolonym, niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem, zniekształceniem lub uszkodzeniem,
d)     przetwarzane zgodnie z prawem w sposób przejrzysty, jasny i zrozumiały dla osoby, której dane dotyczą,
e)     nieprzetwarzane w sposób niezgodny z celem, w jakim zostały zebrane,
f)      ograniczone do tego, co jest niezbędne dla realizacji celów, dla których są przetwarzane,
g)     prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane lub ograniczane,
h)     przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
i)       przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą.
10. Przetwarzanie Państwa danych osobowych danych osobowych jest możliwe jedynie gdy spełniona jest przynajmniej jedna z wymienionych przesłanek:
a)     przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Firmie,
b)     przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
c)      osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie skonkretyzowanych celów,
d)     przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
e)     przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
f)      przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,
g)     przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.
11. Jeżeli podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda to mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
12. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu korzystania przez Państwa z usług, obowiązuje do jej odwołania.
13.  Dane osobowe Użytkowników nie są udostępniane innym podmiotom gospodarczym ani organizacjom, za wyjątkiem sytuacji i w zakresie niezbędnym do prawidłowego założenia rezerwacji, sprzedaży, dokonania płatności, dostarczenia towaru, zgłoszenia reklamacji.
14.  Niezależnie od celu przetwarzania danych, dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć również upoważnieni pracownicy i podwykonawcy oraz kontrahenci Administratora danych (w tym firmy informatyczne, magazyn, kurier, obsługa płatności ), z którymi zawarł on odpowiednie umowy powierzenia danych.
15.  Dane osobowe mogą być przekazywane poza UE do podmiotów świadczących wybraną przez Państwa usługę tylko w celu realizacji tej usługi zgodnie z Regulaminem oraz przy zachowaniu odpowiednich zabezpieczeń.
16.  Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane i będzie obliczany w oparciu o następujące kryteria:
a)     przepisy prawa, które mogą narzucać przetwarzanie danych lub ich archiwizację przez    określny czas,
b)     okres przez jaki są świadczone usługi,
c)      okres do momentu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń,
d)     okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora,
e)     okres na jaki została udzielona zgoda.
15.   Ponadto informujemy, że posiadają Państwo następujące uprawnienia:
a)     prawo dostępu do danych,
b)     prawo do bycia informowanym,
c)      prawo do poprawiania danych,
d)     prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e)     prawo do usuwania danych („prawo do bycia zapomnianym”),
f)      prawo do przenoszenia danych,
g)     prawo do wniesienia sprzeciwu.
17.  W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych  mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
18.  W ramach jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@sigmateq.pl
19.  W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies. Tym samym informujemy, że przez dalsze korzystanie z naszej strony wyrażają Państwo zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego Państwo korzystają tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przez Państwa ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych. Oznacza to m.in., że wyświetlane oferty widoczne na naszych serwisach będziemy starać się dostosowywać przede wszystkim do Państwa potrzeb. Dodatkowo wskazujemy, że w każdej chwili mogą Państwo cofnąć powyższą zgodę. Mogą Państwo również zmienić ustawienia cookies, aby nie zapisywały one Państwa śladów. Więcej w zakładce POLITYKA COOKIES.

7. Pozostałe ustalenia

1. Kwestie sporne
2. Wszelkie kwestie sporne będą rozwiązywane na drodze negocjacji między Użytkownikiem i Operatorem.
3. Jeśli negocjacje, o których mowa w punkcie poprzedzającym nie przyniosą rezultatu, właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest sąd powszechny miejscowy dla Operatora.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 05.04.2018r.
Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw

SKONTAKUJ SIĘ Z NAMI

Shopping Cart
Call Now Button